top of page

Algemene Voorwaarden Mellowflowmotion.

Dit Document bevat de algemene voorwaarden versie 2.0 ( 20 juni 2023 ) van Mellowflowmotion, gevestigd aan de Criekenput 11D, 6217VS Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74259725

 

Offertes

De door Mellowflowmotion gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na aanvraag, tenzij anders aangegeven.

 

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, deze staat er apart bij vermeld, tenzij anders aangegeven.

Mellowflowmotion werkt met een uurtarief, offertes met vaste prijzen zijn optioneel, deze offertes worden gemaakt op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken.

 

Als de opdrachtgever tijdens het werk proces nog additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen, worden deze extra uren op basis van uurtarief bovenop het in de op offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten.

 

Kennismakingsgesprek

Mellowflowmotion biedt u de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. Hier kunt u met onze cameraman of regiseusse uw concept bespreken. Bij een kennismakingsgesprek buiten 25km van ons kantoor vragen wij €0,19 cent vergoeding per gemaakte kilometer. Deze worden naar boven afgerond. Mochten er parkeerkosten van toepassing zijn dan worden de gemaakte kosten bij de factuur meeberekend of via een losse factuur opgevraagd.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Mellowflowmotion is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

 

Mocht er tijdens de uitvoering van de overeenkomst sprake zijn van vertraging van de opnames door schuld van de opdrachtgever of derden worden alle gemaakte uren en kosten alsnog door Mellowflowmotion berekend en gefactureerd.

 

De opdrachtgever zorgt voor een geschikte locatie en genoeg ruimte om te filmen, tenzij anders is afgesproken.

 

Indien er kosten gemaakt worden zoals parkeer en benzine kosten, bij de uitvoering van de overeenkomst, komen deze in rekening voor de opdrachtgever en worden deze aan de factuur toegevoegd.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mellowflowmotion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mellowflowmotion worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mellowflowmotion zijn verstrekt, heeft Mellowflowmotion het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mellowflowmotion zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Mellowflowmotion de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

ndien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mellowflowmotion het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. .

 

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Mellowflowmotion derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Intellectuele eigendom

Mellowflowmotion behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. De opdrachtgevers vrijwaren Mellowflowmotion volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Mellowflowmotion ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Mellowflowmotion . Op alle Mellowflowmotion producties rust het auteursrecht. Een Mellowflowmotion productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Mellowflowmotion . Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Mellowflowmotion.

 

Mellowflowmotion behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Al het, door Mellowflowmotion , gemaakte ruwe materiaal wordt minimaal 1 jaar bewaard in het archief. Eindproducten worden minimaal 2 jaar bewaard. Mellowflowmotion behoud zich het recht om na deze periodes het materiaal te vernietigen.

Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Mellowflowmotion op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de

volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Mellowflowmotion ter kennis gekomen omstandigheden

geven Mellowflowmotion goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal

voldoen;

- indien Mellowflowmotion de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft

zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Mellowflowmotion bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst

op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander

onverminderd het recht van Mellowflowmotion schadevergoeding te vorderen.

 

Facturatie / Betaling

Er zijn bij Mellowflowmotion twee verschillende opties betreft betaling.

Optie 1: De betaling wordt in twee delen voldaan. De eerste betaling, die de helft van het factuurbedrag bedraagt, vindt plaats zodra de opdracht vast staat en bevestigd is geworden vanuit de opdrachtgever. De tweede betaling vindt plaats zodra het eindproduct af is en goed is gekeurd door de opdrachtgever. Pas na de tweede betaling, als het volledige bedrag voldaan is, krijgt de opdracht gever het volledige product zonder watermerk.

 

Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt: Er wordt pas gestart met de productie wanneer de eerste termijn is voldaan. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken en op een door Mellowflowmotion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

Optie 2: De betaling word in zijn geheel voldaan na het presenteren aan, en goedkeuren van de opdrachtgever. Deze betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

 

Mocht er een andere afspraak zijn gemaakt dient hier schriftelijk bewijs van te zijn.

 

Na het verstrijken van 31 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Alle extra kosten die voortvloeien uit het niet tijdig betalen van de factuur, zijn voor de opdrachtgever.

 

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Mellowflowmotion en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Mellowflowmotion onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Reiskosten / overige kosten

Alle reis- en verblijfskosten worden zo volledig mogelijk meegenomen in de offerte. Onvoorziene meerkosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Reiskosten bedragen €0,19 cent per gemaakte km. De reiskosten worden geteld vanaf een 5km straal van de vestiging van Mellowflowmotion.

Muziekrechten

Alle producties bevatten rechtenvrije muziek. De kosten hiervan worden aangegeven op de offerte / factuur

 

Indien de klant wenst niet-rechtenvrije muziek te gebruiken (hit muziek of muziek waarbij auteursrechten afgekocht moeten worden) dan zijn de kosten of eventuele boete voor de rekening van de klant

 

Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de oferte en/of eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

 

Promotie

De opdrachtgever geeft Mellowflowmotion toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto's en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Mellowflowmotion

 

Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Mellowflowmotion te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

bottom of page